ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิ่ษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้างานทุกงานในกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมโดยนางเพ็ญพรรณ ปิยารมณ์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา มทส.ที่ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]