โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเต้นแอโรบิค

กองกิจการนิสิต โดยงานส่งเสริมสุขภาพกีฬา และดนตรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเต้นแอโรบิค ภายในงานมีการบรรยาย ในหัวข้อ “คุณสมบัติของผู้นำแอโรบิคที่ดี , ประเภทของการออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิค”ขั้นตอนการเต้นแอโรบิค“การประดิษฐ์ท่าเต้น (Choreography) ฯลฯ เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร