การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ พร้อม ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ. ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเดิน-วิ่งฯ นอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่พิษณุโลกร่วมวิ่ง อาทิ ม.พิษณุโลก, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ,ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ ฯลฯ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]