ร้อยศิลป์ลีลา ศรัทธาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 นายชัยโรจน์ มีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับ และเกริ่นประวัติ/ศิลปวัฒนธรรม ในโครงการร้อยศิลป์ลีลา ศรัทธาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.กล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมและนักแสดงด้าน ศิลปวัฒนธรรม จากนั้นได้มีการแสดง ของชมรมส่วนกลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ลานอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มน.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]