บ. บุญรอดบริวเวอรี่ มอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยนายชัยนาม ไชยทิง นักวิชาการศึกษา ได้นำผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2555 ณ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพ ฯ อนึ่ง การมอบทุนดังกล่าว บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเข้ารับมอบทุน ปีการศึกษาละ 15 ราย ๆ ละ 25,000 บาท โดยเป็นการมอบให้แบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติ และผลการเรียนดี ทั้งนี้ นิสิตสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะต่าง ๆ ที่นิสิตสังกัดอยู่ หรือที่ งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต โทรศัพท์ 0-5596-1216 ในวันและเวลาราชการ ชัยนาม ไชยทิง ข่าว