พิธีมอบเกียรติบัตรเงินทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้ มน.

เมือ่วันที่ 20 กันยายน 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ในพิธีมอบเกียรติบัตร เงินทุนการศึกษาให้แก่นิสิต และค่าตอบแทนที่ปรึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ประจำปีงบประมาณ 2555 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยสุดท้ายรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพร้อมผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวให้โอวาทและถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]