มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของสถาบัน 5 เทา “เทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 16”

โครงการ “เทา-งาม สัมพันธ์” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา- งาม 5 สถาบัน ได้แก่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.บูรพา, ม.มหาสารคาม, ม.ทักษิณ และม.นเรศวร โดยในปี 2555 นี้ ม.ทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 23 -29 ต.ค. 55 ณ ม.ทักษิณวิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา และ ร.ร.ประดู่หอม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งกิจกรรมจะออกมาในรูปแบบของการจัดค่ายบูรณาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬาและนันทนาการ, ด้านบำเพ็ญประโยชน์, ด้านวิชาการ, ด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผอ.กองกิจการนิสิต, เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและตัวแทนนิสิตจาก มน. เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ม.นเรศวร ได้รับเกียรติให้รับผิดชอบด้านวิชาการ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การปรับปรุงห้องสมุดทั้งภายในและภายนอก, จัดระบบหนังสือให้ค้นหาและหยิบใช้ได้สะดวกมากขึ้น, สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนทุกชนิด และจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย