ตชด.31 พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมนิสิตทุนพระราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 นำโดย ร.ต.ต.พิชัย โปธิยา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.อัญชลี ดีธงทอง นิสิตสังคมศาสตร์ 2.นายทวีชาติ ชาวแพร่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 3.น.ส.สุนีย์ อริยะวิวัฒนกุล นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ 4.น.ส.จันทรา ชื่นล้อม นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ฯ ซึ่งการตรวจเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทาน เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อติดตามเรื่องผลการเรียน และสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่