มุลนิธิ THE SET FOUNDATION มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 96 คน โดยนิสิตได้รับทุนคนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 960,000 บาท ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนึ่ง สำหรับทุนดังกล่าว เป็นทุนการศึกษา แบบต่อเนื่อง ซึ่งให้นิสิตไปจนจบการศึกษา ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากนิสิตทุกคณะที่มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ นิสิตสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือห้างร้านต่าง ๆ ได้ที่ งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต โทร. 0-5596-1216

[ 1   2   3   4   5 ]
[ 1   2   3   4   5 ]