เลือกตั้งผู้นำนิสิตออนไลน์ วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการเลือกตั้งผู้นำนิสิตออนไลน์ ขึ้นในวันที่ 14 - 18 มกราคม 2556 โดยเป็นการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ทั้งในส่วนของนายกองค์การนิสิต-ประธาน- อุป คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุม สมาชิกสภาฯ และจะปิดระบบออนไลน์ทำการลงคะแนนในเวลา 15.00 น. จากนั้นจะเป็นการรวบรวมประมวลผลคะแนนจากโปรแกรม เพื่อดูคะแนนสูงสุดของการเลือกตั้งแต่ละประเภท ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ซึ่งวันสุดท้ายสามารถลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]