มน.เจ้าภาพจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาร่วมเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 18 สถาบัน ณ ห้องประชุมMini conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]