โครงการผู้นำนิสิตพบอธิการบดี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17.00 น. ณ สุพรรณกัลยา 3 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต และรองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต ประธานสโมสรนิสิต จำนวน 17 คณะ และประธานชมรมส่วนกลางด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิตจำนวน 4 ชมรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน 8 ชมรม ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง จำนวน 5 ชมรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ชมรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา และด้านนันทนาการจำนวน 16 ชมรม โดยตัวแทนผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2555 ได้แก่ องค์การนิสิต และสภานิสิตกล่าวอำลาตำแหน่ง พร้อมแนะนำผู้นำนิสิตชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 และขอรับนโยบายจากผู้บริหาร ในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2556 ต่อไป

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]