โครงการสานสัมพันธ์องค์กรกันนักศึกษาทุน "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา"

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เดินทางมาพบนิสิตทุนมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นนิสิตทุนของบริษัท จากทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปี 2556 เพื่อให้นักศึกษาทุนได้เกิดจิตสำนึกในองค์กร สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างองค์กรเจ้าของทุนกับนิสิต และนิสิตทุนฯ ด้วยกัน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่แรกที่ทางบริษัทดำเนินการ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวา