การประชุมสัมมนาระดมความคิดโครงการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนายจันทร์ดี ปัญญาถา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิด ในโครงการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา และรับโล่ห์เชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรางวัล ที่มอบแก่สถาบันอุดมศึกษา ที่มีนิสิตนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2547 - 2554 จำนวน 3 ปีการศึกษาขึ้นไป โดยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลมาแล้ว 4 ปีการศึกษา คือ ปีพ.ศ.2547, 2548, 2550 และ 2553
[ 1  2 ]


[ 1  2 ]