สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง (U-Network)

กองกิจการนิสิต ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง (U-Network) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้แทนบุคลากรและนิสิต-นักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ อาคารสำนักบริหาร จรูญ-หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยมีกิจกรรมบรรยายเรื่อง “การนำหลักประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร , เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการดำเนินกิจกรรมนิสิตตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งองค์การนิสิต โดย นายชญาวัต เภาหนูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมสมองในการหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย U-Network ต่อไปในอนาคต และสภานิสิต โดย นายวีระชัย โกวิทวรพงศ์ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันสมาชิก
[ 1  2  3  4  5 ]


[ 1  2  3  4  5 ]