การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารโครงการด้วยกระบวนการคุณภาพ"

ในการจัดสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารโครงการด้วยกระบวนการคุณภาพ" ให้กับนิสิตที่เป็นผู้นำองค์กร ได้นำเอาไปพัฒนากิจกรรม ปรับใช้ เพื่อให้เกิดงานกิจกรรมคุณภาพดีๆ มากยิ่งๆ ขึ้นไป งานสัมมนานี้ได้ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ และยังได้แนะนำเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ของการใช้ประกันคุณภาพอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นมีการบรรยายและจัดทำ workshop โดยพี่ต้น กมลชนก กำเนิดนก หน่วยนโยบายและแผน งานธุรการ กองกิจการนิสิต เป็นวิทยากร ตลอดวัน ณ ห้องประชุม 209 เอกาทศรถ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]