โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนให้กู้ยืม้เพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รุ่นที่ 2

นิสิตได้เข้ารับการชี้แจงให้ความรู้ทั้งในส่วนของ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และในส่วนของธนาคารกรุงไทย ในรายละเอียดเรื่องของช่องทางการชำระ และอัตราดอกเบี้ยจากทางธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดในรุ่นที่ 2 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]