โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2556

งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมซิลเวอร์ บีช ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 และหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตทุกคณะ คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับนิสิต (กกต.) คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ (กนช.) ชมรมส่วนกลางด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา และด้านนันทนาการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 86 คน

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]