ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างสนง.พัฒนาสังคมฯ กับผู้ประกอบการหอพักเอกชน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเวทีประชุมสัมมนาภายใต้โครงการ “ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดระเบียบหอพักเอกชน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก และการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์” ผลจากการประชุมฯ ครั้งนี้ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ จากผู้ประกอบการหอพักที่เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน รวมถึงจะมีการจัดประชุมผู้ประกอบการหอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไปเพื่อการพัฒนาหอพักเอกชนให้พร้อมรองรับการเข้าพักอาศัยของนิสิต ณ โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก