โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทางวินัยนิสิต

หน่วยวินัยนิสิต งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทางวินัยนิสิตขึ้น เพื่อให้มีการหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ระเบียบข้อบังคับ วิธีการสอบสวนให้ได้ประสิทธิภาพ และมาตรฐานการกำหนดโทษ ซึ่งทาง ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้างาน บุคลากรกองกิจการนิสิต และผู้เช้าร่วมโครงการ จากกองกฏหมาย นำทีมโดยผู้อำนวยการกองกฏหมาย พร้อมบุคลากร โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]


[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]