ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง 16 สถาบัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา 16 สถาบัน โดยมี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมประชุมติดตามงานและพิจารณาโครงการที่จะจัดขึ้นร่วมกัน ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยนเรศวร
[ 1  2 ]


[ 1  2 ]