เยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยื่มเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 หน่วนทุนการศึกษา งานสวัสดิการและบริการนิสิต กองกิจการนิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกิจการนิสิตคณะต่างๆ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยื่มเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยแบ่งการเดินทางแยกเป็น 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ พิจิตร และกำแพงเพชร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]


[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]