โครงการอบรมการใช้แบบคัดกรอกความเสี่ยงการใช้สารเสพติด ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 กองกิจการนิสิต โครงการอบรมการใช้แบบคัดกรอกความเสี่ยงการใช้สารเสพติด ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวแทน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา 16 สถาบันร่วมในการอบรม ผู้ที่มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ คุณกิตติชัย เหลืองกำจร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ณ ห้องประชุม Main conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยนเรศวร
[ 1  2  3 ]


[ 1  2  3 ]