โครการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดูแลรับน้องและประชุมเชียร์

งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดูแลรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (กนช.Step 4) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมบริหาร รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งประธานได้ฝากแนวคิดในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงขบวนการทำงานที่ดูแลนิสิตด้านรับน้อง ให้เพิ่มความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น มีความเป็นมิตร และดำเนินงานให้ตอบสนองกับเป้าหมายเดิมที่ตั้งขึ้นมา นอกจากนั้นยังได้รับความรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง สภาวะผู้นำ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3 ]


[ 1  2  3 ]