โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานกิจการนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 กองกิจการนิสิตจัด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานกิจการนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมบริหาร รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ประสานงานกิจการคณะ ร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางกองกิจการนิสิต ได้เชิญวิทยากร คือ นายธรรมพบ ศรีสุวรรณ พรชฏาธร และนายกำพล ผิวพรรณงาม ในหัวขัอเรื่อง "พัฒนางานกิจการนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน" ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]


















































[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]