โครงการ1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 หน่วยทุนการศึกษา งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต ได้ทำการคัดเลือกนิสิตทุน ในโครงการ1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนพรรษา 5 รอบ 28 กรกฏาคม 2555 โดยมีคณะกรรมการจากทุกคณะ ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตที่สนใจเข้ารับสมัคร เพื่อคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จำนวน 1 คน เพื่อรับทุน ณ ศูนย์แนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหางาน อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]


[ 1  2 ]