ประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต ม.นเรศวร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทันตแพทย์ ดร. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต ม.นเรศวร ร่วมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเตริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ, ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และคณะกรรมการฯ ณ ห้องเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อรายงานผลการตรวจสุขภาพนิสิต ปี 1 (ปี54-55) อีกทั้งยังร่วมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ/กิจกรรมป้องกันตัวเองเพื้อลดความเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆ และแนวทางการให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นอีกด้ว
[ 1  2 ]


[ 1  2 ]