โครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 บุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมชมและทำประเมินโครงการ โดยมีคุณมานะชัย เขียววงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งการประเมินโดยการสัมภาษณ์จะทำทั้งระดับผู้บริหารของสถาบัน ผู้จัดโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำผลการประเมินมาประชุมสรุป ร่วมกัน ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
[ 1  2  3 ]


[ 1  2  3 ]