โครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มน. นำทีมตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชภัฏ พิบูลสงคราม อาจารย์ช่อลดา ติยะบุตร รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมบุคลากรกองกิจการนิสิต มน. เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหานาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ซึ่งทางอ.สิทธิศักดิ์ ศรีสง่า เข้าของโครงการให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานในการสัมภาษณ์ประเมินโครงการ ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]