งานเสวนาสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในโครงการสร้างเสริมสุขคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล หัวข้อ "บัณฑิตไทยไม่โกง" เครือข่ายเขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองกิจการนิสิต จัดงานเสวนาสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในโครงการสร้างเสริมสุขคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล หัวข้อ "บัณฑิตไทยไม่โกง" เครือข่ายเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงานในการจัดงาน ซึ่งได้นิสิต - นักศึกษา ตัวแทนจากสถาบันในเครือข่ายเข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรมสร้างความเข้าใจและหาแนวทางการต่อต้านคอรัปชั่น กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร พร้อมทีมงาน เป็นผู้นำในการเสวานาครั้งนี้ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร.

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]