โครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์. นำทีมตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชภัฏ พิบูลสงคราม อาจารย์ช่อลดา ติยะบุตร รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมบุคลากรกองกิจการนิสิต มน. เข้าร่วมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมต้านยาเสพติด ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งได้นิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานในการสัมภาษณ์ประเมินโครงการ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]