กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2556 จัดโดยจังหวัด/ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก (ศพส.จ.พล.) ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]