มน.จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์คัดเลือกหอพักเครือข่าย รอบมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหอพักเครือข่าย ม. นเรศวร ต่อผู้ประกอบการหอพักเอกชนต่างๆ รอบ ม.นเรศวร กว่า 100 หอพัก เมื่อเวลา 9.00 น. กองกิจการนิสิต จึงได้จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหอพักเครือข่าย ม.นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้อง main conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทันตแพทย์ ดร. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ พร้อมด้วย นายก อบต. ท่าโพธิ์ นายธวัช สิงหเดช, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการหอพักรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกจำนวนมาก ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งเกี่ยวกับตัวนิสิตผู้เข้าพักอาศัยและเกณฑ์การคัดเลือกต่างๆอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวนิสิตผู้เข้าพักอาศัย ความสบายใจของผู้ปกครองและยกมาตราฐานหอพักเครือข่าย ม.นเศวร ให้เกิดมาตรฐานในทิศทางเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอีกด้วย

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]