มน.จัดกลุ่มทีมนิสิตอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ในโครงการพี้เลี้ยงก้านกล้วย

งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการพี้เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจและอาสาเข้ามาจำนวนมาก โดยทั้งหมดจะได้รับการอบรมให้ความรู้ทางด้านให้คำปรึกษา และจิตวิทยา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผศ.ประภาษ เพ็งพุ่ม อ.อนรรฆ จันทร์รังษี และคุณเกษิภัท เจี๊ยะทา จากนั้นก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ณ ห้อง Main Ference กองบริการสเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]