อบรมฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ประจำปี 2556 ณ อาคารกิจกรรม ม.นเรศวร ระหว่างวันที่ 17 - 19 ก.ค. 57 เวลา 08.30-16.00 น.ทุกวัน โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้การฝึกทักษะปฏิบัติจริง จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาเป็นวิทยากร ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านดนตรี อ.สถาพร นิยมทอง จากกรมศิลปากร ด้านขับร้อง อ.ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ จากกรมศิลปากร ด้าน DANCER อ.นพรัตน์ ลาโม้ Choreographer