โครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์. นำทีมตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชภัฏ พิบูลสงครามให้การต้อนรับ เข้าร่วม ครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง รั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด จากนั้นได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดทำ และผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนืตอนล่าง นำโดย ผอ.กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร, ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับเกียรติเข้าร่วมประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.นครสวรรค์

[ 1  2  3  4  5 ]

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พล.[ 1  2  3  4  5 ]