โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกิจการนิสิต

26 กรกฏาคม 2556 งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่าวกิจการนิสิต โดยมี ดร.ดำรงศักดิ์ เปํกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครการ ซึ่งมีผู้ประสานงานกิจการนิสิต ของคณะและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษากับนิสิต ได้มารับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน คือ ดร.กุณฑล ตรียะวรางค์พันธ์ รศ.ดร.ทิพยวรรณ กิตติพร ณ ห้องสัมมนา โรงแรงท๊อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]