ศูนย์ฉุกเฉินรับแจ้งเหตุนิสิต ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงาน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนัฒนางานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต แนวปฎิบัติการที่ดีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของนิสิต โดยมี ดร.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการระดมความคิดในครั้งนี้ โดยได้เชิญวิทยากรที่มากความสามารถ คุณขนิษฐา เมฆอรุ่ณกมล พยาบาลชำนาญการ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]