การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการวินัยนิสิต

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการวินัยนิสิต ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]