เยี่ยมโครงการพุทธธรรมนำชีวิตพิชิตยาเสพติด

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มน. นำทีมตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชภัฏ พิบูลสงคราม เข้าร่วม ตรวจเยี่ยมโครงการพุทธธรรมนำชีวิตพิชิตยาเสพติด โดยมีคณะอาจารย์ช่อลดา ติยะบุตร รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยลุ่มน้ำปิงให้การต้อนรับ จากนั้นได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดทำ และผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินโครงการ ณ พระพุทธบาทดอยโล้น จำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก