ประชุมเตรียมงานและสำรวจพื้นที่โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ พร้อมด้วยคณะนิสิต และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานและสำรวจพื้นที่โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต 218 ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยที่ประชุมสรุปกำหนด จัดกิจกรรมโครงการในระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รูปแบบกิจกรรมแต่ละฝ่าย แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายศิลปะ วัฒนธรรม ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ฝ่านยวิชาการ และฝ่ายกีฬาและนันทนาการ จำนวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ โดยประมาณ 42 คน ไม่รวมผู้บริหาร ทั้งนี้ได้นัดหมายการประชุมอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เพื่อสรุปผลการเตรียมงานและสำรวจพื้นที่ของแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]