ประกวดสุนทรพจน์ ในโครงการลานวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี

การประกวดแข่งขันกล่าว สุนทรพจน์ ในหัวข้อ "พลังไทยใจอาสาแก้ปัญหายาเสพติด" โดยมีนิสิตได้ให้ความสนใจร่วมชมและร่วมประกวด มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน ได้แก่ อ.กฤษณะ นาคประสงค์ อ.นัทฐิรา คูณค้ำ และอ.อรจิรา อัจฉริยะไพบูลย์ ส่วนผู้ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่ นางสาวณัฐธินี อินทะเนตร นิสิตคณะสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ นางสาวปรารถนา ปานโสภณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวอาภาพร เพชรแสง คณะพยาบาลศาสตร์ ประกวด ณ ห้อง Mainconferance กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]