ข่าวทุนการศึกษา

1. ภาพที่ 1-5 จนท. จากทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เข้าเยี่ยมนิสิตทุนเมื่อวันที่ 24 สค 56 ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.ภาพที่ 6-10 กองกิจการนิสิต มน. และผู้ประสานงานคุณวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับทุนมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ได้แก่ นายอานุภาพ เมฆฉาย นางสาวพิชิญ์ณี สีใจปั๋ง และนางสาวตรีรัตน์ หลักแหลม ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3.วันที่ 29 ส.ค.56 นางจีระพรรณ ชาติวรรณ นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับทุน นายประจักษ์-นางสาลี่ คนตรง


จนท. จากทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เข้าเยี่ยมนิสิตทุน


จนท. จากทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เข้าเยี่ยมนิสิตทุน


จนท. จากทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เข้าเยี่ยมนิสิตทุน


จนท. จากทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เข้าเยี่ยมนิสิตทุน


จนท. จากทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เข้าเยี่ยมนิสิตทุน


ทุนมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท


ทุนมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท


ทุนมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท


ทุนมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท


ทุนมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท


ทุน นายประจักษ์-นางสาลี่ คนตรง