ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 หน่วนทุนการศึกษา งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต จัดงานปฐมนิเทศ นิสิตกองทุนกู้ยื่มเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน ให้โอวาทในเรื่องของจิตสำนึก และต้อนรับนิสิตใหม่ จากนั้นวัทยากร คุณพัชรี สอนเวียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ดูแลในเรื่องของทุนกยศ. กรอ. มาบรรยายในเรื่องชองการลงทะเบียน และเอกสารประกอบต่างๆ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]