โครงการอาเซียนสุขสันต์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 หน่วยกิจการนิสิตต่างประเทศ กองกิจการนิสิต นำนิสิตต่างชาติ จำนวน 12 คน เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการอาเซียนสุขสันต์ โดยคณะผู้จัดงาน ได้มอบหมายให้นิสิตต่างชาติเป็นผู้ควบคุมฐาน “สนทนาภาษาอาเซียน” ซึ่งนิสิตต่างชาติได้แบ่งกลุ่มตามประเทศของตนเอง ซึ่งได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ซึ่งการทำกิจกรรมต่าง ๆ นิสิตก็ได้รับความร่วมมือจากทางนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การให้ร้องเพลงของประเทศเวียดนาม หรือกัมพูชา พร้อมทั้งการเล่นการละเล่นจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจากประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]