Beginning Camp #12 วันที่ 8 สิงหาคม 2556

ภาคเช้าองค์การนิสิต ได้จัดพิธีบรวงสรวงดวงพระวิญญาณ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีรับเข็มนิสิตใหม่ ในช่วงสายเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน พร้อมทีมบริหาร คณบดีทุกคณะ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีกับนิสิตใหม่ด้วย ภาพจากทีมโสตฯองค์การนิสิต (เหตุการณ์อาจจะไม่เรียงลำดับนะครับ)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]