University Tour ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานโครงการ University Tour วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้ทราบหน่วยงานที่ให้บริการนิสิตภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตมาเป็นวิทยากร อาทิ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต และสำนีกหอสมุด ณ บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]