โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าเยี่ยมโครงการ “ค่ายทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด” ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองกิจการนิสิต นำโดย น.ส.ศวัสมล ยาคล้าย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ น.ส.ขวัญทิวา โฉมแดง นักแนะแนว และนายชัยนาม ไชยทิง นักวิชาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ของสถาบันแม่ข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าเยี่ยมโครงการ “ค่ายทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด” ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ กิจกรรมประกอบด้วย สันทนาการ การนั่งสมาธิ การบรรยายถึงโทษของยาเสพติด กิจกรรม WALK RALLY โดยมี ผศ.สันติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.กิตติมา บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ และ น.ส.ชิดชนก ธเนศตรีรัตน์ นักสุขศึกษา ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 13 – 15 กันยายน 2556 ณ กรมทหารราบที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]