การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคเหนือ หัวข้อ “ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน ช่วยให้พ้นทุกข์ยาก” ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านกับผู้เข้าแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ จากนั้น ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเปิดงานและทำการแข่งขัน ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ท่าน 1. อาจารย์อำพล สุวรรณธาดา 2. คุณสุกัญญา ค้ำชู 3. อาจารย์วีรวรรณ วรรุตม์ 4. คุณสุปาณี รัชไชยบุญ 5. คุณจิรายุ สุวรรณภักดี 6. คุณสุพงษ์ ลิ้มพานิช กรรมการควบคุมเวลา
และผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นายพรสรร ใจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายนาวิน ฉิมพาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรพงศ์ สีหะวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายอาภาพร เพชรแสง มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชมเชย นางสาวพีรภาว์ ลบช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รางวัลชมเชย นางสาวนัจมี หลีสหัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รางวัลชมเชย นางสาวอารีรัตน์ ภาคะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รางวัลชมเชย นายกรกช ไชยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]