ขอแสดงความยินดีกับนิสิตม.นเรศวร จำนวน 13 คน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 13 คนได้รับรางวัลเป็นเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 15 กันยายน 2556 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมบุคลากร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) พร้อมทั้งได้นำนิสิตต่างชาติเข้าร่วมแสดง และจัดบูธแสดงผลงานเยาวชนที่ได้รางวัลฯ จำนวน 13 คน ดังนี้ 1. นายณัฐากร อุตมหาราช นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 2. นางสาวเชาว์เนตร ชื่นจิตร นิสิตคณะนิติศาสตร์ 3. นายพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 4. นายพันธ์ยุทธ น้อยพินิจ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 5. นายวุฒิชัย โคตรภูมิธร นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6. นายเฉลิมชัย อาสายศ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7. นายธนบัตร ใจอินทร์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 8. นายณัฐพงษ์ ไสยรัตน์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 9. นางสาวนิตยา สิทธิวะ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 10. นายอลงกรณ์ หงษไกร นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11. นางสาวภัทรวดี ทองสุ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 12. นางสาวกนกพร แผลงฤทธิ์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 13. นางสาวสุชีวัน กิตติจารุขจร นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]